g r a f i t . s l a s k . p l grafit.slask.pl czyszczenie zabezpieczenia galeria instrukcje cenniki kontakt sklep

ZABEZPIECZENIA ANTYGRAFFITI

ppuh Grafit
autoryzowany partner
AGS TCS BPS ALRON

ZABEZPIECZENIA ANTYGRAFFITI

ppuh Grafit
autoryzowany partner
AGS TCS BPS ALRON

ZABEZPIECZENIA ANTYGRAFFITI

ppuh Grafit
autoryzowany partner
AGS TCS BPS ALRON

ZABEZPIECZENIA ANTYGRAFFITI

ppuh Grafit
autoryzowany partner
AGS TCS BPS ALRON

1. Czym jest zabezpiecznie / powłoka antygraffiti

1. Czym jest zabezpiecznie / powłoka antygraffiti

Zabezpieczenie antygraffiti to powłoka wykonana przy użyciu specjalnego bezbarwnego preparatu nakładanego na daną powierzchnię.

Skutecznie położona powłoka pozwala na łatwe i skuteczne czyszczenie zabezpieczonej powierzchni z zabrudzeń, zabrudzeń komunikacyjnych oraz graffiti.

Powłoka stanowi rodzaj „folii” ochronnej, która minimalizuje wnikanie zabrudzeń w oryginalną powierzchnię. Powłoka po prawidłowym nałożeniu oraz wyschnięciu pozostaje praktycznie niewidoczna. Jej obecność najłatwiej wychwycić obserwując granicę pomiędzy powierzchnią zabezpieczoną, a niezabezpieczoną patrząc pod ostrym kątem „pod słońce”.

W zależności od typu zastosowanego preparatu powłoka jest zmywana podczas czyszczenia, bądź pozostaje nienaruszona. Rozwiązanie wymagające każdorazowego nałożenia nowej powłoki w miejscu czyszczenia nazywane jest systemem traconym, rozwiązanie bazujące na powłoce niezmywalnej to system trwały.

Przez czyszczenie powłoki rozumie się mycie jej przy użyciu wody pod ciśnieniem o określonej temperaturze - przeważnie 90 stopni. Mycie wodą pod ciśnieniem występującym w sieci wodociągowej, wodą gorącą stosowaną bez wymaganego ciśnienia lub wodą o wymaganym do czyszczenia ciśnieniu, lecz niewystarczającej temperaturze nie prowadzi do zmycia powłoki.

Wyklucza się tym samym sytuację, w której powłoka zostaje zmyta przypadkowo.


2. Czym NIE jest zabezpiecznie / powłoka antygraffiti

2. Czym NIE jest zabezpiecznie / powłoka antygraffiti

Powłoka antygraffiti nie stanowi ochrony przed powstaniem zabrudzenia lub pomalowaniem powierzchni graffiti, a jedynie pozwala na jej łatwe i szybkie wyczyszczenie.

3. Jakie powierzchnie warto zabezpieczyać powłoką antygraffiti

3. Jakie powierzchnie warto zabezpieczyać powłoką antygraffiti

Powierzchnie szczególnie narażone na zabrudzenia lub akty wandalizmu w postaci graffiti.

Szczególnie powierzchnie wykonane z cieńkowarstwowych tynków akrylowych, podatnych na głęboką penetrację farby, którą zostało namalowane graffiti i jednocześnie charakteryzujące się niską wytrzymałością na wszystkie metody czyszczenia (środki chemiczne zmywane wodą, piaskowanie i inne.). Zabezpieczenie jest często konieczne do późniejszego przywrócenia powierzchni do stanu pierwotnego bez konieczności kładzenia na nowo elewacji na danej powierzchni.

ZABEZPIECZENIA ANTYGRAFFITI

ppuh Grafit
autoryzowany partner
AGS TCS BPS ALRON

ZABEZPIECZENIA ANTYGRAFFITI

ppuh Grafit
autoryzowany partner
AGS TCS BPS ALRON

4. Korzyści wynikające z zastosowania zabezpieczenia / powłoki antygraffiti

4. Korzyści wynikające z zastosowania zabezpieczenia / powłoki antygraffiti

Podstawową korzyścią pozwalającą na znacznie łatwiejsze czyszczenie graffiti oraz zabrudzeń.

Powłoka antygraffiti wykonana przez profesjonalną firmę (udzielającą pisemnej gwarancji na wykonaną usługę) jest wymagana przez większość ubezpieczycieli przy wykupieniu polisy ubezpieczającej nieruchomość od aktów wandalizmu. Polisa nie uchroni od zniszczenia elewacji, lecz niweluje koszty związane z jej naprawą/czyszczeniem. W przypadku elewacji szczególnie narażonych na zniszczenie warto więc wykonać powłokę w celu uniknięcia lub obniżenia późniejszych kosztów.

5. Przygotowanie do nałożenia zabezpiecznia / powłoki antygraffiti

5. Przygotowanie do nałożenia zabezpiecznia / powłoki antygraffiti

Ze względu na sposób działania powłoki przyjmuje się, iż zabezpieczać należy powierzchnie wyłącznie czyste.

Wynika to z faktu, iż każde zabrudzenie w przypadku nałożenia na nie powłoki antygraffiti pozostanie utrwalone pod warstwą zabezpieczenia i jego późniejsze zmycie będzie utrudnione. W przypadku powierzchni nowej, do nakładania zabezpieczenia można przystąpić niezwłocznie, bez wykonywania dodatkowych prac. W sytuacji, gdy powierzchnia pozostała przez dłuższy czas narażona na działanie warunków atmosferycznych lub niekorzystnych warunków zewnętrznych innych niż atmosferyczne, konieczne jest jej wyczyszczenie z powstałych zabrudzeń przed nałożeniem powłoki zabezpieczającej.

Po wyczyszczeniu powierzchni należy bezwzględnie zaczekać do jej wyschnięcia.


ZABEZPIECZENIA ANTYGRAFFITI

ppuh Grafit
autoryzowany partner
AGS TCS BPS ALRON

ZABEZPIECZENIA ANTYGRAFFITI

ppuh Grafit
autoryzowany partner
AGS TCS BPS ALRON

6. Sposób nakładania zabezpiecznia / powłoki antygraffiti

6. Sposób nakładania zabezpiecznia / powłoki antygraffiti

Powłokę antygraffiti nakłada się w zależności od użytego materiału oraz zabezpieczanej powierzchni w jednej lub kilku warstwach. Ilość warstw uwarunkowana jest głównie chłonnością zabezpieczanej powierzchni oraz rodzajem użytego preparatu.

Istotne w prawidłowym zabezpieczaniu powierzchni są zatem dwa parametry po pierwsze rodzaj preparatu, którym wykonuje się powłokę oraz chłonność materiału stanowiącego zabezpieczaną powierzchnię.

Przykładowo, jeżeli chcemy wykonać zabezpieczenie powierzchni wykonanej z tynku cementowo wapiennego i użyjemy preparatu zagęszczonego - to do prawidłowego wykonania powłoki wystarczy jedna warstwa, w przypadku tej samej elewacji i preparatu niezagęszczonego wymagane jest nałożenie trzech lub czterech warstw. W powyższym przypadku o ilości warstw zadecydował więc rodzaj użytego preparatu. W przypadku gdy danym preparatem chcielibyśmy zabezpieczyć dwie powierzchnie wykonane z materiałów o różnej chłonności ilość warstw także będzie różna ze względu na różną chłonność tych materiałów. Z powyższego wynika zatem, iż nie można przyjąć sztywnych wartości dla ilości warstw lub ilości preparatu zastosowanego do wykonania zabezpieczenia antygraffiti.

Przy nakładaniu kolejnych warstw zabezpieczenia istotny aspekt mają panujące warunki atmosferyczne. Pod uwagę przy ich ocenie należy wziąć przede wszystkim temperaturę oraz natężenie opadów. Optymalne warunki do nakładania powłoki zabezpieczającej to temperatura powyżej 20 stopni Celsjusza, brak opadów oraz niska lub umiarkowana wilgotność powietrza. Warunki graniczne, przy których możliwe jest skuteczne położenie powłoki antygraffiti to temperatura około 5 stopni Celsjusza oraz lekkie opady konwekcyjne - niepowodujące ściekania nałożonego preparatu. Z własnego doświadczenia odradzamy jednak kładzenie kolejnych warstw w takich warunkach ze względu na możliwość wystąpienia zacieków lub konieczność użycia ponadnormatywnych ilości preparatu.

Warstwy zabezpieczenia w zależności od powierzchni należy nakładać wałkiem (czystym!), natryskiem ciśnieniowym lub stosować kombinacje tych dwóch metod. Zdecydowanie odradzamy kładzenie powłoki antygraffiti przy użyciu pędzla!

Ponieważ powłoka jest bezbarwna należy uważnie nakładać preparat miejsce koło miejsca nie pozostawiając pustych przestrzeni lub zbyt grubej warstwy w innych. Ewentualne zacieki lub „firanki” powstałe przy nakładaniu należy usunąć przed ich wyschnięciem tak aby nie pozostały widoczne po wyschnięciu konkretnej warstwy.

W trakcie nakładania preparat ma barwę bardziej mleczną, która jednak (jeśli nie zostały popełnione żadne błędy lub zaniechania) znika po wyschnięciu. W przypadku wystąpienia takiego efektu przestrzegamy przed podejmowaniem prób usunięcia powłoki przed jej wyschnięciem, gdyż prawie zawsze kończy się to powstaniem zacieków i maz.


7. Metody czyszczenia powierzchni zabezpieczonej powłoką antygraffiti

7. Metody czyszczenia powierzchni zabezpieczonej powłoką antygraffiti

Czyszczenie należy wykonywać przy użyciu myjki wysokociśnieniowej z lancą będącą w stanie wytworzyć strumień wody o cienkiej i równomiernej strudze.

Czyszczenie powierzchni zabezpieczonych powłoką antygraffiti wykonuje się za pomocą wody o określonym ciśnieniu (od kilku do kilkunastu Bar) oraz temperaturze ( 60 lub 90 stopni Celsjusza w zależności od użytego preparatu). W trakcie czyszczenia należy zwracać szczególną uwagę na tempo, w którym spłukuje się zanieczyszczenie oraz odległość źródła strugi od elewacji.

ZABEZPIECZENIA ANTYGRAFFITI

ppuh Grafit
autoryzowany partner
AGS TCS BPS ALRON

ZABEZPIECZENIA ANTYGRAFFITI

ppuh Grafit
autoryzowany partner
AGS TCS BPS ALRON

8. Możliwe problemy związane z wykonywaniem zabezpieczenia / powłoki antygraffiti

8. Możliwe problemy związane z wykonywaniem zabezpieczenia / powłoki antygraffiti

Ze względu na swój charakter powłoka antygraffiti nakładana jest na gotową, wykończoną elewację. Jest to o tyle istotny aspekt, iż wszelkie nieprawidłowości w wykonaniu powłoki antygraffiti potrafią bardzo niekorzystnie odbić się na wyglądzie elewacji.

Wiele firm wykonujących kompleksowe usługi remontowo-budowlane chcąc minimalizować koszty wykonuje zabezpieczenia we własnym zakresie. Nie ma w tym nic złego i sami chętnie wspomagamy naszych partnerów doświadczeniem, jednak nie wszystkie aspekty nakładania powłoki da się przekazać w rozmowie telefonicznej lub zapytaniu ofertowym.

Podstawowym problemem przy nakładaniu powłok antygraffiti jest zbyt duży pośpiech lub niechlujne nałożenie preparatu. Powoduje to powstanie trudnych do usunięcia zacieków lub niejednolitą powierzchnię powłoki zabezpieczającej. Nawet, jeśli nie wpływa to bezpośrednio na skuteczność powłoki to często stanowi podstawę do nieprzyjęcia protokołu odbioru robót ze względu na niezadowalający efekt estetyczny.

W skrajnych przypadkach zgłaszają się do nas firmy, które najpierw nieprawidłowo nałożyły preparat, a następnie usiłowały go nieprawidłowo usunąć, ze względu na brak odbioru robót. Koszt usunięcia powłoki oraz jej ponownego nałożenia to wartość często dwukrotnie przewyższająca bazowy koszt usługi prawidłowego położenia powłoki antygraffiti.

Kolejny problem, z którym borykają się firmy wykonujące zabezpieczenia antygraffiti na własną rękę to nieprawidłowe lub niewystarczające przygotowanie powierzchni przed rozpoczęciem nakładania powłoki. Problemy jakie mogą wystąpić w związku z tym to przebarwienia na całości lub części zabezpieczanej powierzchni. Niestety czasami przebarwienia pozostają nawet po usunięciu zabezpieczenia (celem jego powtórnego nałożenia) ze względu na wejście w reakcję chemiczną z zabrudzeniami.

W naszej praktyce spotkaliśmy się z przebarwieniami po nałożeniu warstwy antygraffiti wynikającymi z próby zamaskowania źle położonej fugi na elewacji klinkierowej. Zabezpieczenie weszło w reakcję z substancją, którą pokryte były fugi (w celu ukrycia niedoróbki) i spotęgowało efekt białego nalotu na klinkierze.

Problemy mogą pojawić się nawet w przypadku prawidłowo nałożonej powłoki, jednak wykonanej preparatem źle dobranym do zabezpieczanej powierzchni. Na szczęście jest to stosunkowo najmniej dokuczliwe niedopatrzenie, ponieważ rzadko wpływa na efektywność zabezpieczenia. Najczęściej kończy się po prostu mniej korzystnym efektem wizualnym, jednak przeważnie nadal estetycznym.

Na zakończenie warto silnie podkreślić, iż nakładanie warstwy zabezpieczenia na wykończoną elewację to przeważnie praca łatwa, czysta i przyjemna. Należy jednak być uważnym, gdyż często drobne niedopatrzenia potrafią być opłakane w skutkach. W najlepszym przypadku kończy się na mniej korzystnym, lecz wciąż akceptowalnym efekcie wizualnym, w najgorszym na ponownym wykonaniu warstwy zewnętrznej elewacji.

Dlatego jako firma z wieloletnim doświadczeniem w zabezpieczaniu powierzchni powłokami antygraffiti apelujemy o rozwagę, cierpliwość i dokładność.

UWAGA!!!

Powyższy tekst nie ma charakteru szkolenia. Wszystkie informacje w nim zawarte mają za zadanie JEDYNIE przybliżyć czym jest zabezpieczenie antygraffiti i jak wygląda sposób jego wykonania. Informacje zawarte w tekście nie mogą stanowić podstawy do roszczeń związanych z błędnym wykonaniem powłoki antygraffiti.